Facebook TLSP
TLSP Toruń

Regulamin Halowej Ligi Piłkarskiej

Toruńska Liga Szóstek Piłkarskich

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

§ 1

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszcza się warunkowo graczy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem dostarczenia przed rozgrywkami pisemnej zgody rodziców o pełnej odpowiedzialności i kopii dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

§ 2

Zespoły, które nie wpłacą wpisowego w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez organizatora nie zostanie dopuszczony do rozgrywek. Drużyny, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie lub w mniejszej kwocie zostaną przydzielone do najniższej klasy rozgrywkowej.

§ 3

Zespoły mogą ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w TLSP we własnym zakresie i na swój koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odniesionych kontuzji bądź innych zdarzeń wynikłych z uczestnictwa w rozgrywkach.

§ 4

W przypadku fuzji lub przejęcia miejsca w lidze należy zachować w składzie minimum 5 zawodników z drużyny w miejsce, której będzie występować nowy zespół. Zawodnicy ci mogą zmienić drużynę na zasadzie transferu po 5 kolejce lub wolnego przejścia po I rundzie rozgrywek (dotyczy to również zawodników, którzy nie rozegrają żadnego meczu w zespole po fuzji).

§ 5

Przed przystąpieniem do rozgrywek każda drużyna w wyznaczonym przez organizatora terminie jest zobowiązana drogą elektroniczną dostarczyć administratorowi ligi aktualną listę zawodników. Drużyna może liczyć maksymalnie 25 zawodników, z tym, że za każdego zgłoszonego powyżej 18 należy uiścić minimum dzień przed meczem opłatę w wysokości 20 zł. W innym przypadku zawodnik nie będzie uprawniony do gry, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na walkower.

§ 6

Nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej w dniu meczu, przed wyznaczoną godziną spotkania przy pomocy Edytora Drużyny w czasie trwania całych rozgrywek / w wyjątkowych sytuacjach poprzez emaila lub sms do zarządu ligi/, z wyłączeniem trzech ostatnich kolejek / w wyjątkowych sytuacjach za zgodą zarządu z uwagi na panującą sytuację związaną z COVID19/. Osobą upoważnioną do zgłaszania zawodników do administratora ligi jest wyłącznie opiekun lub kapitan drużyny. Zgłoszeni zawodnicy nie podlegają wykreśleniu, wyjątek stanowi transfer lub przejście do innej drużyny między rundami.

§ 7

Wprowadza się możliwość przeprowadzania transferów zawodników w dowolnym momencie rozgrywek (z wyjątkiem 3 ostatnich kolejek) pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatora i po uiszczeniu opłaty transferowej w wysokości 70 zł na konto TLSP minimum dzień przed pierwszym meczem w nowym zespole. Przyjmuję się zasadę 1 zawodnik – 1 transfer w sezonie.

§ 8

Jeżeli sponsor lub opiekun rozwiązuje zespół albo drużyna zostaje usunięta z dalszych rozgrywek przez zarząd TLSP i nie posiada zaległości wobec organizatora to zawodnicy mają prawo szukać nowego zespołu (z wyłączeniem trzech ostatnich kolejek).

§ 9

Jeżeli drużyna mająca zaległości finansowe wobec organizatora wycofa się lub zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek to automatycznie wszyscy jej zawodnicy zostaną zawieszeni na okres 3 lat i nie będą mogli brać udziału w imprezach organizowanych przez TLSP. Po odbyciu połowy kary zawieszenia istnieje możliwość wykupu poszczególnych zawodników w kwocie zależnej od ilości zawodników zgłoszonych do zespołu i sumy zadłużenia, niemniej jednak niż 100 zł.

§ 10

Drużyna posiadająca rezerwy pod nazwą tego samego sponsora ma możliwość wyznaczenia łącznie pięciu zawodników z pola z obu zespołów, którzy będą mogli zagrać dowolną ilość meczów w tych drużynach. Zawodnicy ci nie mogą jednak zagrać 2 spotkań w tej samej kolejce oraz ewentualnym spotkaniu barażowym. Wyjątek stanowi bramkarz, który może rozegrać 2 mecze tj. w I i II zespole. Rezerwa może awansować do ligi, w której gra I drużyna, ale bez możliwości przechodzenia zawodników między zespołami.

§ 11

Drużyna zamierzająca przełożyć mecz musi ten fakt zgłosić minimum 3 dni przed danym spotkaniem (w wyjątkowej sytuacji panującej obecnie za zgodą władz ligi w dzień meczowy). Mecz może być przełożony wyłącznie za zgodą obydwu zespołów (w wyjątkowej sytuacji za zgodą władz ligi). Przekładane spotkanie musi odbyć się „awansem”, czyli przed właściwym terminem lub do następnej kolejki ligowej (z wyjątkiem 3 ostatnich kolejek lub w wyjątkowej sytuacji panującej obecnie za zgodą władz ligi), w przeciwnym wypadku przyznany będzie walkower dla przeciwnika. Drużyna może przełożyć dwa mecze w rundzie. Opłatę manipulacyjną w wysokości 70 zł za pierwsze i 120 zł za drugie przełożone spotkanie ponosi zespół zgłaszający chęć przełożenia meczu. Ponadto drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest do zapewnienia i opłaty hali, w której odbędzie się przełożone spotkanie, jeżeli drużyna nie ma możliwości załatwienia hali organizatorzy załatwiają hale drużyna przekładająca ponosi opłatę wynajęcia.

§ 12

Wszystkie drużyny obowiązuje aktualny terminarz rozgrywek. Zastrzega się prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.

§ 13

Mecz trwa 2 x 25 min. W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn więcej niż 5 min sędzia podejmie decyzję o przyznaniu walkowera 3 : 0 dla drużyny przeciwnej.

§ 14

Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub opiekun drużyny zobowiązany jest do przekazania sędziemu protokołu meczowego z drukowaną listą zawodników, zgodnego ze wzorem umieszczonym na naszej stronie i podpisania go po zakończonym spotkaniu bez względu na to czy wnosi protest, czy też nie. Opłatę porządkową za brak właściwego protokołu wynoszącą 10 zł należy uiścić do końca rundy rozgrywek.

§ 15

Drużyny muszą występować w jednakowych strojach numerowanych. Sędzia ma obowiązek nie dopuścić do gry zawodników w niejednakowych strojach. Na dany mecz numer dla zawodnika jest stały i zgodny z protokołem meczowym. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą kartką za niedopatrzenie w tej sprawie.

§ 16

Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek powodów będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitanowie obu drużyn, co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.

§ 17

Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora, obu zespołów, ich zawodników oraz kibiców – wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.

§ 18

Zespoły grają w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w polu). Drużyna musi rozpocząć mecz w pięcioosobowym składzie. Dopuszczalne spóźnienie 5 minut. W przeciwnym wypadku walkower dla przeciwnika.

§ 19

Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym przy ławce rezerwowych. Zawodnik zmieniający może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko. Za niewłaściwe dokonaną zmianę zawodnik zmieniający zostanie ukarany żółtą kartką, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.

§ 20

Strój bramkarzy musi wyróżniać się od strojów zawodników z pola.

§ 21

Bramkarz nie może chwytać piłki podanej do niego celowo przez swojego zawodnika z pola (podanej nogą poniżej kolana). Takie zagranie będzie karane rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia. O ile przewinienie jest w polu karnym to z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

§ 22

Po wykonaniu rzutu od bramki, piłkę wolno z powrotem zagrać do bramkarza, dopiero wtedy, gdy bramkarz przekroczy linię środkową boiska lub piłka zostanie dotknięta przez przeciwnika. Czas przetrzymywania piłki przez bramkarza na własnej połowie to 4 s. W przeciwnych wypadkach drużyna zostanie ukarana rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia, a jeżeli nastąpi ono w obrębie pola karnego, to z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

§ 23

Odległość muru od miejsca wykonania rzutu wolnego wynosi 5 m.

§ 24

Rzut z autu wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko. Stopy wybijającego aut mogą całkowicie znajdować się w obszarze boiska. Przeciwnicy muszą znajdować się w odległości, co najmniej 3 m.

§ 25

Wszystkie wznowienia gry muszą nastąpić w ciągu 4 sekund.

§ 26

Wprowadza się przedłużony rzut karny od 5-go faulu w jednej połowie. Przedłużony rzut karny wykonuje się z 9-go metra. Drużyna może zrezygnować z rzutu karnego i wykonywać rzut wolny z miejsca przewinienia. Tradycyjny rzut karny wykonuje się z odległości 6 m.

§ 27

Bramki nie można zdobyć z rozpoczęcia gry ze środka boiska.

§ 28

Mecze rozgrywane są piłką do futsalu – rozmiar 4, którą zapewnia organizator.

§ 29

Gra barkiem w bark jest dozwoloną formą gry. Jednak użyta siła decyduje czy sędzia zaliczy to działanie, jako:

 • atak nieostrożny i podyktuje rzut wolny
 • atak nierozważny i podyktuje rzut wolny oraz napomni zawodnika żółtą kartkę
 • atak z użyciem nieproporcjonalnej siły i podyktuje rzut wolny oraz wykluczy zawodnika z gry

§ 30

Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie:

Podstawowe warunki uznania gry za grę niedozwoloną (faul)

Aby przewinienie mogło być potraktowane, jako gra niedozwolona, muszą być spełnione następujące warunki:

 • musi zostać popełnione przez zawodnika lub zawodnika rezerwowego
 • musi mieć miejsce na polu gry,
 • musi mieć miejsce, kiedy piłka jest w grze.

Nie jest faulem, jeżeli w tym samym czasie dwóch lub więcej zawodników walczy o piłkę z przeciwnikiem, zakładając, że czynią to w sposób dozwolony.

Nieostrożność, nierozważność, użycie nieproporcjonalnej siły

Nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności:

 • nieostrożność w grze nie powoduje konieczności stosowania kar indywidualnych

Nierozważność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie zważając na jego bezpieczeństwo i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować:

 • zawodnik grający nierozważnie, musi być ukarany napomnieniem

Użycie nieproporcjonalnej siły ma miejsce wtedy, kiedy, atak na przeciwnika wykonywany jest z dużą siłą, rażąco wykraczający poza granice normalnej gry, narażając tym samym na przeciwnika na niebezpieczeństwo lub powodując jego kontuzje:

 • zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być usunięty z gry.

§ 31

Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyślnie i świadomie dotyka piłki ręką (od dłoni do końca ramienia).

Przy ocenie zagrania piłki ręką sędziowie muszą wziąć pod uwagę:

 • czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki),
 • odległość piłki od ręki przeciwnika (czy miało miejsce zaskakujące zagranie piłki),
 • czy ręce i dłonie zawodnika ułożone są naturalnie,
 • czy dotknięcie piłki nastąpiło poprzez trzymany w ręce przedmiot (element ubioru, ochraniacz itp.),
 • czy dochodzi do kontaktu piłki z przedmiotem rzuconym w jej kierunku (but, ochraniacz, itp.

Jeżeli zawodnik wykonuje ruchy obronne ciałem po zagraniu piłki przez przeciwnika i dochodzi kontaktu piłki z ręką, sędzia zarządzi rzut wolny za zagranie piłki ręką lub rzut karny, jeżeli miejsce kontaktu miało miejsce w polu karnym i odpowiednio ukarze kartką w zależności czy była to akcja korzystna czy 100%-wa.

§ 32

Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika posiadającego piłkę wślizgiem. Każde takie przewinienie karane będzie rzutem wolnym bezpośrednim, a w szczególnych przypadkach napomnieniem (żółta kartka), a nawet wykluczeniem z gry (czerwona kartka). Zakaz gry wślizgiem nie dotyczy bramkarza w polu karnym oraz tzw. wślizgów blokujących.

§ 33

Przewinienia karane wykluczeniem z gry:

Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

 • gra brutalnie,
 • pluje na przeciwnika lub inną osobę,
 • zachowuje się wybitnie niesportowo,
 • używa ordynarnego, obelżywego. znieważającego języka w stosunku do zawodnika i innych osób,
 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
 • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub karnym.

Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie, a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeśli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

§ 34

Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

 • jest winny niesportowego zachowania,
 • słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
 • uporczywie narusza przepisy gry,
 • nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub wolnym,
 • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
 • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznawany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

§ 35

Kary udzielane przez sędziego:

 • karę upomnienia,
 • karę napomnienia (żółta kartka),
 • karę wykluczenia (czerwona kartka).
 • Zawodnik ukarany żółtą kartką nie otrzymuje kary minutowej i pozostaje na boisku.
 • Zawodnik ukarany po raz drugi żółtą kartką w tym samym meczu otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 2 minut, Po upływie 2 minut zawodnika ukaranego drugą żółtą kartką może zastąpić inny zawodnik.
 • Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 2 minut. Po upływie 2 minut zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zastąpić inny zawodnik,
 • W przypadku, gdy drużyna grająca w osłabionym składzie na skutek ukarania jej zawodnika lub zawodników drugą żółtą kartką lub czerwoną kartką traci bramkę, może uzupełnić skład o 1 zawodnika,
 • Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może zajmować miejsca na ławce rezerwowych drużyny,
 • W przypadku, gdy na skutek otrzymania kar napomnienia lub wykluczenia skład drużyny zmniejszył się poniżej 3 zawodników, sędzia kończy spotkanie, a drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower. Jeżeli jednak wynik meczu jest korzystniejszy w momencie jego przerwania dla drużyny przeciwnej w stosunku do drużyny osłabionej, zachowany zostaje wynik meczu uzyskany na boisku w momencie przerwania meczu.

§ 36

Wykluczenia:

 • czerwona kartka – 2 mecze pauzy z wyłączeniem któregokolwiek zawodnika, który zagrał piłkę ręką w tzw. akcji ratunkowej (1 mecz pauzy),
 • druga żółta kartka – 1 mecz pauzy lub wykup za 50 zł,
 • czwarta żółta kartka – 2 mecze pauzy lub wykup za 100 zł,
 • szósta żółta kartka – 3 mecze pauzy lub wykup za 150 zł,
 • ósma żółta kartka – 4 mecze pauzy lub wykup za 200 zł.

Opłata za wykup żółtych kartek musi wpłynąć na konto TLSP przed meczem, w którym ma wystąpić ukarany zawodnik.

§ 37

Zawodnik rezerwowy siedzący na ławce rezerwowych ukarany żółtą lub czerwoną kartką nie przyczynia się do minutowego osłabienia zespołu. W tym przypadku kartka jest karą indywidualną.

§ 38

Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu napomnienia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od tych kar nie można wnieść odwołania, kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

§ 39

W przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia, udzielone napomnienia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.

§ 40

Mecze, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

§ 41

Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary za żółte i czerwone kartki, w meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został rozegrany z winy jego zespołu.

§ 42

W przypadku, gdy zawodnik otrzymał karę dyskwalifikacji z tytułu otrzymania żółtej lub czerwonej kartki, wystąpił w następnym meczu, który w wyniku tego został zweryfikowany jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik nadal jest obowiązany do jej odbycia. Organizator jest zobowiązany do powiadomienia zespołu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnym spotkaniu.

§ 43

Walkower wynosi: 3 : 0. Przyznanie walkowera z dowolnego powodu skutkuje odjęciem 1 punktu z dorobku drużyny. Za oddanie meczu walkowerem w trzech ostatnich kolejkach, drużyna zostanie ukarana 1 punktem ujemnym na starcie kolejnego sezonu.

§ 44

Za udział w meczu nieuprawnionego zawodnika (niezgłoszonego, pauzującego za kartki, odbywającego karę dyskwalifikacji, występującego pod innym nazwiskiem itp.) drużyna zostaje ukarana walkowerem i karą pieniężną w wysokości 100 zł płatną w ciągu 7 dni od weryfikacji meczu. Przed następnym meczem należy okazać przedstawicielowi zarządu, opiekunowi właściwej ligi lub sędziemu dowód wpłaty. Ponadto sam zawodnik może zostać dodatkowo odsunięty od gry w następnych 1 – 3 meczach w zależności od popełnionego wykroczenia. Natomiast w przypadku gry zawodnika zdyskwalifikowanego lub pod innym nazwiskiem również kapitan i opiekun zespołu zostaną ukarani zawieszeniem na okres od 3 do 6 miesięcy. Przy trzeciej tego typu sytuacji, drużyna zostanie usunięta z rozgrywek bez otrzymania zwrotu wpisowego i zdegradowana o 2 klasy rozgrywkowe w następnym sezonie.

§ 45

W przypadku świadomego i ewidentnego oszustwa zastrzega się prawo do dodatkowego ukarania drużyny w postaci: finansowej, odjęcia punktów, degradacji do ligi niższej lub wykluczeniem z rozgrywek TLSP

§ 46

Przyznanie łącznie trzech walkowerów w sezonie (oddanie meczu walkowerem, zweryfikowanie meczu na walkower itp.) spowoduje automatyczne wykluczenie zespołu z rozgrywek i zdegradowanie o dwie klasy rozgrywkowe w następnym sezonie.

§ 47

Weryfikację spotkań drużyn wycofanych i wykluczonych przeprowadza się następująco:

 • w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny, ale zachowuje się kary indywidualne w postaci napomnień i wykluczeń
 • w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane lub wykluczone zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej.

§ 48

Zawody należy zweryfikować jako walkower 3 : 0 na niekorzyść:

 • drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 5 minut;
 • drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;
 • drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
 • drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 3;
 • drużyny, której zawodnik, opiekun lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
 • drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
 • drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
 • drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
 • drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
 • drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu meczowego, zawierającego skład zawodników,

W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

§ 49

W przypadku weryfikacji wyniku meczu na walkower obie drużyny zostają pozbawione zdobytych bramek, natomiast zachowane zostają kary indywidualne w postaci napomnień i wykluczeń. Jeżeli wynik uzyskany na boisku jest korzystniejszy aniżeli walkower 3 : 0 – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku oraz zachowuje się kary indywidualne w postaci napomnień i wykluczeń.

§ 50

Organizator rozgrywek ma obowiązek weryfikować wyniki meczów w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości.

§ 51

Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje: 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt., walkower – 1 pkt.

§ 52

O kolejności w tabeli decydują: ilości zdobytych punktów, bezpośrednie mecze (punkty, bramki), różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek.

§ 53

System rozgrywek: 2 rundy każdy z każdym (mecz i rewanż). W najniższej lidze, ze względu na trudną do określenia liczbę zespołów, może być ustalony inny system rozgrywek. Szczegółowe zasady spadków i awansów zostaną podane w terminarzach poszczególnych lig.

§ 54

Do gry w barażu uprawnieni są zawodnicy, którzy rozegrali min. 3 mecze w sezonie w danym zespole. Przy remisie w barażu nastąpi dogrywka 2 x 5 min., w dalszej kolejności rzuty karne (3 serie, następne do skutku).

§ 55

Opiekun lub kapitan zespołu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do sędziego o kontrolę tożsamości drużyny przeciwnej. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać dowód osobisty. Kontrola odbywa się przed lub zaraz po zakończeniu meczu.

§ 56

Do sędziego zawodów zwraca się tylko i wyłącznie kapitan zespołu z widoczną opaską na ramieniu.

§ 57

Jakikolwiek rękoczyn w stosunku do sędziego, zawodników czy kibiców powoduje dożywotnią dyskwalifikację zawodnika i zakaz wstępu na obiekty, na których odbywają się rozgrywki prowadzone przez TLSP, a jego drużyna poniesie karę dyscyplinarną wymienioną w pkt. 39. Dotyczy to również kibiców związanych z danym zespołem.

§ 58

Wszystkie sprawy związane z dodatkowymi karami, wykroczeniami oraz protestami rozpatrywać będzie Wydział Dyscyplinarny. Instancją odwoławczą jest Zarząd TLSP. Protest można złożyć w terminie 7 dni od rozegranego meczu. Rozpatrzenie protestu lub odwołania jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości 100 zł, która zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu lub odwołania. W przeciwnym wypadku zasili finanse TLSP.

§ 59

Zespoły występujące w rozgrywkach odpowiedzialne są za zachowanie porządku w hali i szatniach oraz za osoby towarzyszące (rodzina, znajomi, kibice itp.). Za zniszczenia i usterki odpowiada finansowo kapitan, opiekun i jego drużyna.

§ 60

Za łamanie zakazu wnoszenia, spożywania lub przychodzenia pod wpływem alkoholu, a także za palenie papierosów i innych używek, zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek będą karani 3 miesięczną bezwzględną dyskwalifikacją.

§ 61

Kwestie dotyczące Przepisów Gry w Futsal nieujęte w regulaminie TLSP zawarte są i obowiązują na podstawie Przepisów Gry w Futsal.

§ 62

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, jak i wszystkich kwestii w nim ujętych.